Wiadomości - Aktualności

40 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodał: PatrykL Data: 2016-02-15 07:40:36 (czytane: 3959)

W dniach od 1 do 21 marca 2016r. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu prowadzić będzie nabór do projektu pn. „Przedsiębiorczość bez barier”.

Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające kryteria naboru mogą składać Formularze rekrutacyjne na wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do ,,Regulaminu rekrutacji” i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi do jednego z  biur projektu. Biurem projektu właściwym dla Kandydatów z terenu powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego jest biuro projektu w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko- Zdrój, dla Kandydatów z terenu powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego jest biuro projektu w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz;

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Wszystkie informacje, regulaminy oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.przedsiebiorczoscbezbarier.pl (zakładka: Regulamin) oraz pod numerem tel. 41 378 13 16.

 

Uczestnicy projektu:

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 30 rok życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, tj.:

    • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, nisko wykwalifikowane,
    • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotnych, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Formy wsparcia:

Doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno- prawnych aspektów prowadzenia firmy oraz zasad przygotowania biznesplanu.

Dotacja inwestycyjna na założenie własnej firmy do 24 000,00 PLN, ale nie więcej niż do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie.

Wsparcie pomostowe z przeznaczenie na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy  (tj. min. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czynsz, usługi księgowe, promocja) w kwocie 16 100,00 PLN, wypłacane w ratach miesięcznych.

Doradztwo biznesowe oraz coaching dla nowych firm.

Planowane nabory:

    I edycja od 1 do 21 marca 2016 roku,

    II edycja od 1 do 21 czerwca 2016 roku,

    III edycja od 1 do 21 września 2016 roku.

 

bez_barier.png 

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że w dniach od 1 do 29 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu, pok. nr 5 (parter) będą przyjmowane...