Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Dodał: PatrykL Data: 2016-01-11 09:27:28 (czytane: 4272)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu:

 Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości Stopnica  nr ewid. gruntu 33/1  :   

- jesion - 20  szt. o obwodzie pnia : 105cm,110 cm  ,80 cm,115 cm,

                        90 cm,97 cm,90 cm,65 cm,45 cm,98 cm,120 cm114 cm,130 cm

                        69 cm,102 cm, 129 cm,79 cm,75 cm,60 cm,69 cm,

                     - topola 1 szt. o obwodzie  pnia   155 cm

Zad. 2 - rosnących na terenie miejscowości Stopnica  nr ewid. gruntu 413/2

                      - lipa - szt. 2 o obwodach pnia: 270 cm,250 cm,

                      - akacja- szt. 1 o obwodzie pnia 120 cm

Zad. 3  - rosnących  na terenie miejscowości Czyżów nr ewid. działki  1217

                       -  wierzba – szt. 2  o obwodach pnia 185 cm,205 cm                                       

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych ( na każde zadanie odrębnie)

Przedmiot przetargu można oglądać   codziennie  w godz. od 7.00 do 14.00( w dni pracy Urzędu Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną  do kontaktu z oferentami  jest  Pani Maria Brońska  pok. Nr 15 

tel. 41 3779815.

Wszyscy zainteresowani  wzięciem udziału  w przetargu winni  w terminie do  dnia  22.01. 2016 roku do godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Stopnicy pok. Nr 11(sekretariat) złożyć ofertę  w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu   22.01.2016 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Gminy.

O wyborze  najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000  euro w niniejszym przetargu nie będą stosowane  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

Informacja dla Kupujących:

1. Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży na pniu  są oznaczone farbą.

2. Jednostka obmiarową  robót związanych ze sprzedażą drzew’ na pniu „jest sztuka.

3. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego  o wyjaśnienie spraw wynikłych  ze sprawdzenia stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

4. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien  dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu  ilości i jakości drzew do sprzedaży na pniu.

5. Z chwilą  przekazania placu  Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami  ewentualnego zabezpieczenia    do chwili ponownego przekazania placu   Sprzedającemu .

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy  i jakościowy drzew   objętych kontraktem z chwilą podpisania  umowy przez strony.

7. Usunięcie drzew powinno być wykonane  na równi z terenem pod rygorem konieczności  karczowania pni.

8. Szczegółowe  wymagania ,terminy  i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

9. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony  protokół końcowy realizacji umowy.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...