Poziom odzysku i recyklingu


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zgodnie z art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

-     w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;

-     w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Natomiast zgodnie z art. 3c tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 16 lipca 2020r. odpowiedniego poziomu:

-     ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Stopnica poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty w Gminie Stopnica

18,62

21,11

37,50

38,77

26,07

31

 39,44

36,68

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty w Gminie Stopnica

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty w Gminie Stopnica

24,73

16,25

11,99

0

5,43

4,95

10,76

11,72

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w roku 2018, wyniósł 39,81% natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,22%.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Nasz Patronat

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

Data: 2022-06-25,
Miejsce: Strzałków gm. Stopnica

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

więcej

Imprezy

Patronat
2022-06-25 - 2023-12-31

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»