Zagospodarowanie odpadów komunalnych


  

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego (WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXV/356/16 z dnia 27 lipca 2016 r., gmina Stopnica wchodzi w skład regionu V gospodarki odpadami na terenie województwa świętokrzyskiego.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie V

Nazwa regionu

gospodarki

odpadami

komunalnymi

Rodzaj regionalnej instalacji

Nazwa i adres zarządzającego instalacją

Nazwa i adres instalacji

Region 5

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania

zmieszanych odpadów komunalnych

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

Rzędów

28-142 Tuczępy

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych

odpadów zielonych i innych bioodpadów

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

Rzędów

28-142 Tuczępy

Instalacja do składowania odpadów

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

Grzybów

28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25

28-100 Busko-Zdrój

Dobrowoda

28-100 Busko-Zdrój

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3

28-200 Staszów

ul. Pocieszka

28-200 Staszów

 

W związku z powyższym zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne odebrane z terenu Gminy Stopnica zostały zagospodarowane w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Rzędowie, 28-142 Tuczępy, natomiast pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zostały zagospodarowane w instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybowie, 28-200 Staszów.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Nasz Patronat

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

Data: 2022-06-25,
Miejsce: Strzałków gm. Stopnica

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

więcej

Imprezy

Patronat
2022-06-25 - 2023-12-31

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»